Français   Español   Italiano   English   Deutsch   Nederlands   Portuguesa

Initiatoren des Aufrufs der Initiative »Europa neu begründen«:

Erstunterzeichnende

 


Europa opnieuw grondvesten!

Stop de koers naar de catastrofe!
De crisis te boven komen door solidariteit en democratie!

Aufruf als PDF-Datei herunterladenZo kan en zo mag het niet verder gaan. Het Europese project zit in het slop. Europa verkeert in een bestaanscrisis. Zelfs nog voor de crisis was Europa al op de verkeerde weg. De Europese constructie was immers eenzijdig gebaseerd op monetaire stabiliteit en foutieve criteria op het gebied van overheidsschuld en begrotingstekort. Ook de economische coördinatie zat fout, en de sociale dimensie werd gruwelijk verwaarloosd. De crisis verergerde nog door een neoliberale politiek van deregulering en de gewetenloze graaizucht van de financiële elites. Deze elites speculeren tegen de landen die in crisis verkeren, en willen een politiek afdwingen die op maat gesneden is van de financiële markten. Door het neoliberale model van onderwerping aan de dominantie van de (financiele) markten te volgen, draagt de Europese Unie niet bij tot de oplossing van de crisis, maar in tegendeel, ze verscherpt die.

In plaats van te erkennen dat de crisis te wijten is aan politieke fouten en aan de honger naar winst, richt men zijn pijlen op de overheidstekorten, die worden omgedoopt tot een schuldencrisis van de welvaartstaat. Dat dient dan tot legitimering van een rampzalige politiek. In overheidsuitgaven, sociale uitkeringen en inkomens uit arbeid wordt, op aansturen van Europa, flink het mes gezet, zodat het de loontrekkers, de werklozen en de gepensioneerden zijn die zullen opdraaien voor de redding van de banken. Dat gebeurt door middel van het zogenaamd Europees economisch bestuur (economic governance), en het door de Duitse regering doorgedrukte Begrotingsverdrag. Dit beleid dreigt de politieke en sociale democratie in de lidstaten onherstelbaar te vernietigen.

Deze politiek is onverantwoordelijk en er moet onmiddellijk een einde aan komen. Zij is:

De catastrofale gevolgen van deze politiek zijn te zien in Griekenland. Daar werd de economie in een recessie gestort. Hele segmenten van de samenleving zijn verarmd. Steeds meer mensen wenden zich verbitterd af van Europa en de democratie verstikt onder de worggreep van de 'Troika'.

Wat daar in Griekenland bezig is moet stoppen, en het mag zich in andere landen in geen geval herhalen! Europa moet een nieuwe weg inslaan om zich te kunnen ontwikkelen. Als we een Europa willen met een solidair en democratisch toekomstproject, dan moet het politiek op een nieuw spoor gezet worden. Duitsland, als de economisch en politiek sterkste lidstaat, draagt daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid.

Wij eisen dat Duitsland ophoudt het voortouw te nemen van een destructieve crisispolitiek. Het moet in tegendeel als gids optreden voor een heroriëntering van de Europese politiek.

Op het vlak van de economische politiek zijn de volgende maatregelen dringend noodzakelijk:

Ook de vakbonden en de politieke verantwoordelijken in Duitsland moeten worden aangesproken. De lonen in Duitsland moeten sterker stijgen dan in de voorbije jaren het geval was, zodat de permanente transfers ten gunste van het kapitaal ophouden. Dat moet de binnenlandse consumptie versterken en de onevenwichtigheden in de EU corrigeren. Eveneens noodzakelijk zijn een alomvattende nieuwe regulering van de arbeidsmarkt, en het terugdringen van de lage lonen en de precaire arbeid.

Maar deze maatregelen volstaan niet. Een grondige koerswending veronderstelt fundamentelere veranderingen:

Wij pleiten voor een Europese civiele en sociale beweging, die het opneemt tegen de desastreuze crisispolitiek en voor een radicaal andere politieke koers. Een eerste stap op deze weg moet de afwijzing zijn van het Begrotingsverdrag in zijn huidige vorm en het op gang brengen van onderhandelingen over een nieuw kader voor de begrotingspolitiek. Wij eisen van de politiek verantwoordelijken, waarbij we een beroep doen op de vakbonden en de civiele maatschappij:

dat de catastrofale koers van Europa gestopt wordt door een redelijker economische politiek, meer sociale gerechtigheid en democratische moed! Wat Europa nodig heeft is een maatschappelijk debat over een nieuwe solidaire en democratische toekomst!